1990 മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് വില്പനയ്ക്ക്.

1990 മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് വില്പനയ്ക്ക്.

ആറ്റിങ്ങൽ : 1990 മോഡൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് വില്പനയ്ക്ക്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ - 9074390116

Royal Enfield Bullet

Model: 1990

CF Validity: December 2024

Fuel: Petrol

Orginal Kerala (KL01)

Heavy Crank

Status: Good Condition

Place: Attingal, Trivandrum